Present continuous uporabim, ko govorim o:

1. DEJANJIH in STANJIH,

ki tečejo ZDAJ,

v tem trenutku.

I am typing this at the moment.

She isn’t sleeping.

Are they watching TV?

2. DEJANJIH in STANJIH,

ki ne tečejo ZDAJ,

ampak v tem obdobju.

I’m reading a nice book.

(I started reading it but I haven’t finished it yet and I’m telling you this at a party.)

She is studying law. 

(She started studying law but hasn’t finished yet, she is in the third year now.)

They are building a new house. 

(But it’s in the middle of night now and they are sleeping.)

3. IZRAŽAM PRIHODNOST

(sestanek, dogovor, domenek...)

I’m having lunch with John tomorrow.

She’s meeting Hannah at the airport.

Are you gardening this afternoon?

1. V trdilnem stavku present continuous

tvorim tako, da za osebnim zaimkom

(ali imenom oziroma nazivom stvari, živali ...),

ki stoji na začetku stavka,

postavim pomožni glagol BE v ustrezni obliki

in glavni glagol, ki ima končnico -ing.

Oblika pomožnega glagola BE je odvisna od tega,

kateri zaimek postavimo predenj:

I, you, he, she, it, we in they.

Glagol BE lahko uporabim na daljši ali krajši način.

PRIMERI:

I am reading a book. / I'm reading a book.

You are watching TV. / You're watching TV.

She is riding a bike. / She's riding a bike.

kateri zaimek postavimo predenj:

2. Glagol BE je POMOŽNI GLAGOL,

njegov namen je, da pomaga. Kako?

Pomaga pri ZANIKANJU in POSTAVLJANJU VPRAŠANJ.

Pri zanikanju BE pomaga tako,

da nase veže angleško besedo za zanikanje NOT:

BE lahko uporabim v daljši ali krajši obliki.

PRIMERI:

I am not having coffee. / I'm not having coffee.

You are not singing. / You're not singing. / You aren't singing.

She is not sleeping. / She's not sleeping. / She isn't sleeping.

kateri zaimek postavimo predenj:

Pri postavljanju vprašanj glagol BE pomaga tako,

da ga postavimo na začetek vprašanja (DA / NE vprašanja)

ali takoj za vprašalnico (who, where, when, why...)

pri informativnih vprašanjih.

DA / NE VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

Am I studying English at the moment?

Yes, I am. / No, I'm not.

Are they coming to the concert?

Yes, they are. / No, they aren't.

Is he walking the dog?

Yes, he is. / No, he isn't.

INFORMATIVNA VPRAŠANJA:

Where am I going?

When is she coming home?

How are they getting back to the city?

1. Večini glagolov dodamo končnico -ing.

I am working from home today.

He is cooking a stew.

They are eating lunch.

work - working / cook - cooking / eat - eating

2. Glagoli, ki se v osnovni obliki končajo na -e,

izgubijo -e, ko dodamo končnico -ing.

We are dancing.

She isn't driving a car.

Are they having a good time?

dance - dancing / drive - driving / have - having

3. Pri enozložnih glagolih (imajo en zlog),

ki se končajo na soglasnik + samoglasnik + soglasnik,

zadnji soglasnik podvojimo in dodamo končnico -ing.

Nikoli ne podvajamo črk -x, -y, in -w.

I am running to school.

Are you stirring the sauce?

He isn't swimming in the lake.

run - running / stir - stirring / swim - swimming

4. Pri glagolih, ki se končajo na -ie,

se -ie spremeni v -y, nato dodamo še -ing.

He is tying the boat.

Are you lying to me?

I am not dying, I just have a flu!

tie - tying / lie - lying / die - dying

TEČAJI ANGLEŠČINE