Present perfect continuous čas uporabim, ko govorim o:

1. PRETEKLEM DEJANJU,

KI SE JE KONČALO PRED KRATKIM.

LAHKO OMENIM, KAKŠNE POSLEDICE

IMA TO DEJANJE V SEDANJOSTI.

I’m exhausted because I have been working hard.

The street is wet. Has it been raining?

We haven’t been paying attention so we don’t remember it.

2. DEJANJU, KI SE JE ZAČELO

V PRETEKLOSTI IN ŠE VEDNO TRAJA.

UPORABIM PRISLOVA

FOR ALI SINCE.

She has been learning English for 3 years.

Have they been seeing each other since last year?

We haven’t been working for a long time.

3. DEJANJU, KI SE JE ZAČELO

V PRETEKLOSTI IN ŠE VEDNO TRAJA,

AMPAK GA VIDIMO

KOT ZAČASNO, TRENUTNO.

POMAGAMO SI S PRISLOVOMA

RECENTLY ALI LATELY.

We have been going to galleries recently.

I haven’t been studying very hard lately.

Has he been sleeping well recently?

Sheila has been reading a lot lately.

POZOR!

PRI RABI STATIČNIH GLAGOLOV

(stative verbs, seznam spodaj)

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

ČASA NE MOREMO UPORABITI.

V TEM PRIMERU UPORABIMO

PRESENT PERFECT SIMPLE ČAS.

They have known each other for years.

Have they disagreed on these issuies?

Sarah hasn’t loved him for a while now.

We have been married since 2012.

Has Ben owed him money for a long time?

My son has promised a lot of things lately.

1. V trdilnem stavku present perfect continuous

tvorim tako, da za osebnim zaimkom

(ali imenom oziroma nazivom stvari, živali ...),

ki stoji na začetku stavka,

postavim pomožnik HAVE BEEN / HAS BEEN.

Ta je kombinacija pomožnega glagola HAVE (za perfect čase)

in pomožnega glagola BE (rabimo ga v vseh časih, a ne povsod).

V tem primeru je uporabljen zato,

ker je pred nami continuous čas (present perfect continuous).

Za pomožnikom HAVE BEEN / HAS BEEN

postavimo glavni glagol, ki ima končnico -ing.

Oblika pomožnika HAVE BEEN / HAS BEEN

je odvisna od tega, kateri zaimek postavimo predenj:

I, you, he, she, it, we in they.

I, you, we in they - kombiniramo s HAVE BEEN.

He, she, in it - kombiniramo s HAS BEEN.

Pomožnik HAVE BEEN / HAS BEEN

lahko uporabim na daljši ali krajši način.

PRIMERI:

I have been reading a book. / I've been reading a book.

You have been watching TV. / You've been watching TV.

She has been riding a bike. / She's been riding a bike.

kateri zaimek postavimo predenj:

2. HAVE BEEN / HAS BEEN je pomožnik,

ki je sestavljen iz dveh pomožnih glagolov (HAVE in BE),

njegov namen je, da pomaga. Kako?

HAVE nam pove, da smo v present perfect času.

BE (v kombinaciji z glavnim glagolom, ki ima končnico -ing),

nam pove, da smo v continuous času.

HAVE BEEN / HAS BEEN,

nam povesta, da smo v present perfect continuous času.

Pomožnik HAVE BEEN / HAS BEEN

nam pomaga tudi pri ZANIKANJU in POSTAVLJANJU VPRAŠANJ.

Pri zanikanju HAVE BEEN / HAS BEEN pomagata tako,

da nase vežeta angleško besedo za zanikanje NOT:

HAVE BEEN / HAS BEEN lahko uporabim v daljši ali krajši obliki.

PRIMERI:

I have not been reading lately. /
I haven't been reading lately.

She has not been singing for a year. /
She hasn't been singing for a year.

Bill and Jake have not been playing chess recently. /
Bill and Jake haven't been playing chess recently.

kateri zaimek postavimo predenj:

Pri postavljanju vprašanj pomožnik HAVE BEEN / HAS BEEN

"razbijemo" na dva dela in sicer tako,

da HAVE / HAS postavimo na začetek vprašanja (DA / NE vprašanja)

ali takoj za vprašalnico (who, where, when, why...)

pri informativnih vprašanjih.

Pomožni glagol BE (v obliki BEEN)

postavimo pred glavni glagol (ima končnico -ing).

DA / NE VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

Have you been studying English?

Yes, I have. / No, I haven't.

Has he been running for the last hour?

Yes, he has. / No, he hasn't.

Have we been dreaming?

Yes, we have. / No, we haven't.

INFORMATIVNA VPRAŠANJA:

How long have we been building the house?

Where has she been exercising?

What music have you been listening to lately?

1. Večini glagolov dodamo končnico -ing.

I have been working from home recently.

He has been cooking a stew.

They have been eating lunch for the last hour.

work - working / cook - cooking / eat - eating

2. Glagoli, ki se v osnovni obliki končajo na -e,

izgubijo -e, ko dodamo končnico -ing.

We have been dancing all night.

She hasn't been driving a car for quite some time.

Have they been having a good time?

dance - dancing / drive - driving / have - having

3. Pri enozložnih glagolih (imajo en zlog),

ki se končajo na soglasnik + samoglasnik + soglasnik,

zadnji soglasnik podvojimo in dodamo končnico -ing.

Nikoli ne podvajamo črk -x, -y, in -w.

I have been running to school lately.

Have you been stirring the sauce?

He hasn't been swimming in the lake.

run - running / stir - stirring / swim - swimming

4. Pri glagolih, ki se končajo na -ie,

se -ie spremeni v -y, nato dodamo še -ing.

He has been tying the boat for too long.

Have you been lying to me?

Her mother has been dying in hospital.

tie - tying / lie - lying / die - dying

TABELA:

Oblike in raba

present perfect continuous časa v PDF obliki.

TEČAJI ANGLEŠČINE