Will future prihodnjik uporabim, ko govorim o:

1. ODLOČITVAH, KI JIH SPREJEMAM

ZDAJ, V TEM TRENUTKU.

MED TOVRSTNE ODLOČITVE

PRIŠTEVAMO TUDI OBLJUBE.

Bob: My car broke down. 
Jack: Don’t worry, Bob. I will help you.

Waiter: What would you like to drink, madam?
Customer: I will have an espresso, please.

Employee: Here is the report you asked for.
Boss: Oh, I will not need it, but thank you.

A: The phone is ringing!
B: I’ll answer it.

I won’t drink anything, I promise.

2. NAPOVEDIH. POVEDATI ŽELIM,

DA MISLIM, UPAM, PREDVIDEVAM,

DA SE BO DEJANJE ALI STANJE

ZGODILO V PRIHODNOSTI.

Our football club will win tomorrow.

Do you think it will be sunny next week?

Jane hopes that she will see the film again.

Your father won’t judge you for what you did.

We‘ll be at the seaside in August.

Will they repair the car on time?

3. V PRVEM POGOJNIKU OZIROMA

FIRST CONDITIONAL NAČINU.

VEČ PODROBNOSTI IN VAJ

If the weather is nice, we will go for a walk.

She won’t pass her exams if she doesn’t study.

Will you marry him if he proposes?

If I see George, I will talk to him.

They‘ll come to the party if we invite them.

Will he lend me the money if I ask him politely?

1. V trdilnem stavku will future čas

tvorim tako, da za osebnim zaimkom

(ali imenom oziroma nazivom stvari, živali ...),

ki stoji na začetku stavka,

postavim pomožnik (modalni glagol) WILL

in glavni glagol v osnovni obliki.

Pomožnik WILL v slovenščino prevajamo

kot bom, boš, bo, bova, bosta, bomo, boste in bodo.

WILL lahko uporabimo tudi v krajši obliki 'll :

I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, we'll in they'll.

PRIMERI:

I will help John. / I'll help John.

You will go home. / You'll go home.

It will rain tomorrow. / It'll rain tomorrow.

kateri zaimek postavimo predenj:

2. Modalni glagol WILL je POMOŽNIK,

njegov namen je, da pomaga. Kako?

a) Pomožnik WILL sporoča,

da smo v prihodnjem času (will future tense).

b) Pomaga pri ZANIKANJU in POSTAVLJANJU VPRAŠANJ.

Pri zanikanju pomaga tako,

da nase veže angleško besedo za zanikanje NOT.

WILL lahko zanikamo na daljši način: WILL NOT.

Zanikamo ga lahko tudi na krajši način: WON'T.

PRIMERI:

I will not do my homework. / I won't do my homework.

You will not borrow my car. / You won't borrow my car.

Our team will not lose. / Our team won't lose.

kateri zaimek postavimo predenj:

Pri postavljanju vprašanj pomožnik WILL pomaga tako,

da ga postavimo na začetek vprašanja (DA / NE vprašanja)

ali takoj za vprašalnico (who, where, when, why...)

pri informativnih vprašanjih.

PRIMERI:

Will you marry me? Yes, I will. / No, I won't.

Will Susan sell her car? Yes, she will. / No, she won't.

Will we have time for lunch? Yes, we will. / No, we won't.

When will they call me?

Where will they stay for dinner?

How will you come back?

kateri zaimek postavimo predenj:

TABELA:

Oblike in raba

will future časa v PDF obliki.

Will future tense

vaje z rešitvami v PDF obliki.

TEČAJI ANGLEŠČINE